Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης αποτελεί αυτοτελή δημόσια υπηρεσία που υπάγεται απ΄ ευθείας στον Πρωθυπουργό.

Υποστηρίζει το έργο του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο Υπουργικό Συμβούλιο, στα λοιπά συλλογικά κυβερνητικά όργανα και στις Διυπουργικές Επιτροπές.

Συντονίζει και παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων των οργάνων αυτών.
(βλ. άρθρο 72 επ. του ΠΔ 63/2005)
Τελευταία Νέα

Μεταφορά των οδηγιών της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο: μια ιστορία επιτυχίας της ελληνικής δημόσιας διοίκησης


Δημοσιεύτηκε χθες στον σχετικό ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο Πίνακας Αποτελεσμάτων της Ενιαίας Αγοράς (Single Market Scoreboard) για το 2016, ο οποίος μετρά τις επιδόσεις των κρατών μελών  αναφορικά με τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών της ΕΕ για την ενιαία αγορά. Το Scoreboard, ενώ παλιότερα διαμορφωνόταν κάθε εξάμηνο, από το 2016 ανακοινώνεται σε ετήσια βάση, και το συγκεκριμένο λαμβάνει υπόψη όλες τις ανακοινώσεις των εθνικών μέτρων μεταφοράς που έγιναν μέχρι την 11.12.2016 και αφορούν τις οδηγίες με προθεσμία μεταφοράς μέχρι την 30.11.2016.

Το 2016 τα κράτη μέλη έπρεπε να ενσωματώσουν 66 νέες οδηγίες (από 47 του προηγούμενου έτους) και αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον διπλασιασμό του ευρωπαϊκού μέσου όρου ελλείμματος ενσωμάτωσης (οδηγίες που δεν ενσωματώθηκαν εμπρόθεσμα), ο οποίος έφτασε στο 1.5%, ενώ 20 χώρες παρέκλιναν του στόχου που έχει θέσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο από το 2007 για 1% έλλειμμα ενσωμάτωσης. Η Ελλάδα, με έλλειμμα ενσωμάτωσης 0.8%, κατετάγη στην τέταρτη καλύτερη θέση και ήταν μία από τις 8 χώρες που κρατήθηκαν κάτω από το κατώφλι του ελλείμματος του 1%. Επίσης, βελτίωσε αισθητά τη θέση της στον δείκτη ορθής μεταφοράς των οδηγιών (0.3% έλλειμμα συμβατότητας, έναντι 0.5% τα προηγούμενα δύο έτη και 0.7% του ευρωπαϊκού μέσου όρου) και είναι μία από τις πέντε καλύτερες χώρες σε αυτόν τομέα, όπως και στη συνολική αποτίμηση που προκύπτει από 5 σχετικούς δείκτες.

Η σημασία αυτών των επιδόσεων καθίσταται ακόμα μεγαλύτερη αν ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερα πιεστικές απαιτήσεις νομοθέτησης κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και ο μεγάλος αριθμός οδηγιών που ρυθμίζουν κρίσιμα θέματα και έπρεπε να ενσωματωθούν με νόμο. Σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Συντονισμού, Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, που παρακολουθεί και συντονίζει τις διαδικασίες εναρμόνισης, το 2016 ενσωματώθηκε ο αριθμός ρεκόρ των 29 οδηγιών με νόμους, ενώ 8 οδηγίες ενσωματώθηκαν με προεδρικά διατάγματα και 33 οδηγίες με υπουργικές αποφάσεις (στοιχεία για όλες τις οδηγίες και όχι μόνο όσες αφορούν την ενιαία αγορά).

Παρότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης στον τρόπο λειτουργίας του συστήματος μεταφοράς του δευτερογενούς ευρωπαϊκού δικαίου στο εθνικό δίκαιο, δεν χωρά αμφιβολία ότι η καλή συνεργασία μεταξύ των αξιολογότατων στελεχών των υπουργείων και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης αποδίδει καρπούς και φέρνει σημαντικά θετικά αποτελέσματα για την ελληνική δημόσια διοίκηση και τη διεθνή εικόνα της χώρας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Η ΚΑΛΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ»

30-06-2017 | Θεματικές : Ανακοινώσεις, Καλή Νομοθέτηση, Νέα

Εξήντα στελέχη της διοίκησης και σύμβουλοι υπουργών πρόκειται να συμμετέχουν τις επόμενες μέρες στο επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα την καλή νομοθέτηση και σύνταξη νομοθετικών κειμένων. Το τριήμερο εντατικό επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Η καλή νομοθέτηση στην πράξη: Σύνταξη ρυθμιστικών κειμένων και συνοδευτικών εκθέσεων» σχεδιάστηκε από τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και υλοποιείται από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας  Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α). Σκοπός του προγράμματος είναι να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας της νομοθέτησης και να εξοικειώσει τα στελέχη που υποστηρίζουν το νομοθετικό και κανονιστικό έργο της Κυβέρνησης με τις αρχές, τους κανόνες και τις τεχνικές της καλής νομοθέτησης. Οι επιμορφωτές, εξειδικευμένα στελέχη της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Συνηγόρου του Πολίτη, θα παράσχουν τεχνογνωσία και εκπαιδευτικό υλικό, μεταξύ άλλων, για το σχεδιασμό και τη σύνταξη κανονιστικών κειμένων και συνοδευτικών εκθέσεων, τη διενέργεια κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης, την κωδικοποίηση και αναμόρφωση νομοθεσίας κ.ά.

Το πρόγραμμα, το οποίο διοργανώνεται για πρώτη φορά, θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Δ.Δ.Α στον Ταύρο σε δύο κύκλους, στις 3-5 και στις 10-12 Ιουλίου. Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που υπήρξε, το πρόγραμμα θα επαναληφθεί τους επόμενους μήνες.

Οι εθνικές προτεραιότητες για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης


Μετά την ολοκλήρωση της χαρτογράφησης και προτεραιοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) από τα υπουργεία, και με τη συνεισφορά προτάσεων από τους κοινωνικούς  εταίρους και ενδιαφερόμενους φορείς, η κυβέρνηση κατέληξε στο παρακάτω πλαίσιο εθνικών προτεραιοτήτων, οι οποίες συνδέονται με αντίστοιχους ΣΒΑ, και για τις οποίες έχουν αναπτυχθεί ή πρόκειται να αναπτυχθούν οι κατάλληλες δράσεις, πολιτικές και νομοθετικές ρυθμίσεις.

Α. Εθνικές Προτεραιότητες προσανατολισμένες στα αποτελέσματα (outcome oriented)

  1. Προώθηση μιας ανταγωνιστικής, καινοτόμου και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης (ΣΒΑ 8, 9).
  2. Προαγωγή της πλήρους απασχόλησης και της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους (ΣΒΑ 8, 4).
  3. Αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας (ΣΒΑ 1, 2, 3, 8, 10).
  4. Μείωση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων και εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους (ΣΒΑ 10, 5, 4, 8, 1, 3, 4, 11, 16).
  5. Προώθηση μιας υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης (ΣΒΑ 4).
  6. Ενίσχυση της προστασίας και ορθολογικής διαχείρισης του φυσικού κεφαλαίου ως βάση για κοινωνική ευημερία και μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλού άνθρακα (ΣΒΑ 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15).

Β. Εθνικές Προτεραιότητες προσανατολισμένες στις διαδικασίες (process oriented)

  1. Οικοδόμηση αποδοτικών, αξιόπιστων και διάφανων θεσμών (ΣΒΑ 16,17).
  2. Ενίσχυση και προώθηση ανοιχτών, συμμετοχικών και δημοκρατικών διαδικασιών (ΣΒΑ 16,17).

Η αποτύπωση του κυβερνητικού έργου ανά τομέα πολιτικής και ΣΒΑ, αλλά και η συνεισφορά των υπολοίπων ενδιαφερόμενων μερών, θα γίνει στην Εθνική Έκθεση Αξιολόγησης (Voluntary National Review), την οποία θα παρουσιάσει η χώρα μας στο Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου του ΟΗΕ(High Level Political Forum), τον Ιούλιο 2018.